ccbuild-logo-spin

Nationell arena


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) fungerar som en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande i Sverige. Den nationella arenan är en plattform där branschens aktörer kan mötas och samverka kring återbruk och cirkulärt byggande. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. Vi stöttar uppbyggnaden och utvecklingen av lokala samverkanskluster där lokalt förankrade lösningar och marknadsförutsättningar tas fram. Läs mer om hur du kan delta i den nationella arenan här.

 

CCBuilds nätverksträffar

CCBuild lägger stor vikt vid samverkan, både inom projektet och med externa aktörer, och anordnar därför nätverksträffar. Även aktörer inom nätverket är välkomna att arrangera nätverksträffar, tag kontakt med Johanna Andersson.

Planerade nätverksträffar:

2 juni 2021: Presentation av examensarbeten

Under eftermiddagen den 2 juni tar vi del av fyra presentationer av examensarbeten som utförts under våren på olika teman kopplat till cirkularitet och återbruk. Delta på alla presentationer eller den/de som intresserar dig mest. Träffen genomförs digitalt. Anmälan görs till ccbuild@ivl.se.

Program:

14:00 LCA framework for assessing the effects of reuse on climate impacts

Modelling the use- and reuse activities of the product life cycle to compare potential emissions between linear and circular product flows in the construction industry. Case studies for windows and dish washer.
Joel Löfving och Eva Kultje, Chalmers. Handledare på IVL: Tomas Rydberg och Hanna Gerhardsson

14:40 Återanvändning av byggmaterial genom Dala återbyggdepå

Examensarbetet har fokus på problematiken kring den låga återanvändningsgraden av byggmaterial vi ser idag och syftar till att identifiera hinder och möjligheter till ökat återbruk av byggmaterial utifrån Dala återbyggdepå, bygg- och rivningsföretag i Dalarna och de tre återvinningscentralerna som samarbetar med Dala återbyggdepå.
Sara Johansson, Högskolan i Gävle. Handledning Christian Olhans, Borlänge Energi, Ola Nyberg och Leoni Spronk, Dala återbyggdepå

15:20 Reuse is the new Use - towards the industrial reuse process
How information management can facilitate reuse in an industrialized housing project, by developing the connection between material inventories and the architect's design process in BIM.
Maja Lindborg, Amilia Björklund, Chalmers. Handledning: Lokalförvaltningen Göteborg Stad

16:00 En systemanalys av sekundära byggvaror för ökad resurseffektivitet – Hur utformar vi en hållbar affär för återbruk i Östergötland?
Hinder och framgångsfaktorer för återbruk av byggvaror i Sverige. Rekommendationer kring utformning av en affärsmodell för återbruk i Östergötland och generellt i Sverige. Aspekter som diskuteras är alltifrån relevant lagstiftning till vilka aktörer som är viktiga att inkludera och vilka beslut som är essentiella för att påbörja arbetet med en återbruksaffär. 
Sigrid Sandberg, Linnea Hultegård, Linköpings universitet. Handledning: Helena Helgegren, Sweco/Återbruksnätverket öst

Nätverksträff 17 juni 2021: Återbruk i förskola och skola

Hur ökar vi återbruk av fast och lös inredning i lokaler där barn vistas? Hur minimerar vi risker med återbruk i dessa lokaler? Träffen arrangeras av Göteborgs Stad och riktar sig till kommuner, fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och återbruksaktörer. Vi får ta del av erfarenheter från genomförda projekt och delta i diskussioner. Läs mer och anmäl dig här.

 

Genomförda träffar:

Nätverksträff 22 mars 2021: Klimatberäkning av återbruk

Material från träffen finns nåbar för CCBuilds samarbetsparter på samverkansytan på Teams. 

Informationsträff om CCBuild 11 mars 2021 

Denna digitala informationsträff om Centrum för cirkulärt byggande handlade framför allt om den nya digitala plattformen för cirkulär produkthantering med produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Det går att ta del av en inspelning från informationsträffen genom anmälan via denna länk.

Återbrukskonferens 4 februari 2021:
Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen

Återbruk Väst, som är en del av CCBuild, genomför ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager. Återbruk Väst arrangerade denna konferens där deltagarna fick ta del av resultat och kunskaper från projektet och andra planer för att minska byggsvinnet. Det går att se en inspelning från återbrukskonferensen genom anmälan via denna länk. Det finns även ett referat att läsa här.

Nätverksträff 19 november 2020:
Att etablera en lokal återbruksmarknad

Syftet med träffen är att sprida erfarenheter och insikter om hur det är att skapa en andrahandsmarknad för byggmaterial på lokal nivå. Den riktar sig både till dem som ligger i startgroparna och de som har etablerat en marknad och vill få förslag på hur den kan utvecklas. Lokala initiativ som har kommit en bit på vägen berättar hur de gjort. Deltagarna får också arbeta med frågor som finansieringsmodeller och nyckelaktörer. Arrangör: Uppsala klimatprotokoll och CCBuild. 
Det går att ta del av en inspelning och presentationer från nätverksträffen genom anmälan via denna länk. 

Nätverksträff 2 november 2020:
Tips om hur du finansierar projekt inom cirkulärt byggande

Johan Felix är innovationsledare för Re:Source, ett innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Han berättar hur de som har idéer om cirkulär användning av produkter kan söka finansiering från dem. Arrangör: CCBuild. 


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:00

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev