ccbuild-logo-spin

Ordlista för cirkulära begrepp


Vi på CCBuild får ofta frågor om cirkulära begrepp och betydelser av specifika ord. Därför har vi sammanställt en ordlista. Är det något du saknar i listan nedan eller har synpunkter på? Kontakta oss gärna!

Bevarande

Bevarande definieras inom CCBuild som fortsatt användning av en produkt på befintlig plats. Det är därmed en delmängd inom begreppet återbruk, se defintion återbruk nedan. 

Cirkulerat material

Cirkulerat material definieras inom CCBuild som material som är cirkulerat genom återanvändning eller återvinning.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett system som upprätthåller värdet av produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt och minimerar genereringen av avfall. Det innebär ett system där produkter återanvänds, repareras, återtillverkas eller återvinns.


Läs mer: Circular economy - EUR-Lex (europa.eu)

Cirkulära principer

CCBuild arbetar för att stötta branschens omställning till arbetssätt i linje med cirkulära principer. Vad som menas med cirkulära prinicper finns det ännu inte någon branschgemensam definition för. Vi i CCBuild avser arbetssätt i linje med avfallshierarkin, och brukar förklara på följande sätt:  

Vi prioriterar resursminimering och bevarande av byggnader och material. Vi underhåller, renoverar och använder befintliga resurser. Vi vill designa byggnader för ett långt liv och så att materialet kan demonteras och återbrukas.

Vi prioriterar fortsatt användning av produkter genom återbruk, både internt och genom handel. 

Vi vill öka återvinningen av material som inte går att återbruka och vill att andelen cirkulerat material ökar i nyproducerade varor.

Andra vanliga begrepp som relaterar till cirkulära principer är exempelvis "fyrstegsprincipen", som används av Trafikverket, med stegen 1) Tänk om 2) Optimera 3) Bygg om 4) Bygg nytt. Läs mer om fyrstegsprincipen HÄR. 

Cirkularitetsindex och cirkularitetsgrad

Det finns ännu inte någon standardisering eller branschgemensam konsensus kring begreppet cirkularitetsindex eller cirkularitetsgrad. Viktigt att tänka på när man använder begreppet är att tydliggöra vad som ingår och avgränsningar. Cirkularitetsgrad kan vara ett brett begrepp som förutom andel cirkulerat material även kan ta hänsyn till aspekter såsom användningstid, effektivt nyttjande av ytor, cirkulär design och om varan eller tjänsten marknadsförs med en cirkulär affärsmodell. 

Materialåtervinning 

Material från en produkt eller komponent som tagits ur avfallsflödet och återförts till produktionsprocess. Mellansteg som insamling, hantering, rening med mera kan förekomma. Vanligt är att skilja på vad som är återvunnet före och efter konsumentled:
 

Återvunnet före konsumentled: 

Återvinningen har skett före konsumentledet, till exempel insamling och återförande av avfallsströmmar med produktionsspill. Observera att insamling och återinförande av restmaterial och spill som uppkommer inom samma produktionsprocess inte kan räknas med.

Återvunnet efter konsumentled: 

Återvinningen har skett efter konsumentledet, till exempel genom insamling/återtagning efter att en produkt har använts av konsument.

Enligt definition i ISO 14021:2017

Resursminimering/förebyggande

Förebyggande åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av:

a)      Mängden avfall, inkluderat återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd,

b)      Den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfall, eller

c)       Halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Läs mer: EUR-Lex - waste_hierarchy - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Återanvändning 

Varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är avfall återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda. 

Enligt definition i Miljöbalken, 1998:808 med ändring SFS:2020:601

Återbruk

Återbruk jämställs inom CCBuild med termen återanvändning. Återbruk kan rymma många flera olika delar där det gemensamma är fortsatt användning i samma syfte produkten ursprungligen tillverkats för. Detta innebär att återbruk kan innebära fortsatt användning av produkten på samma plats som tidigare, eller på annan plats.   

Ett vanligt begrepp är också "kreativt återbruk". Ofta används kreativt återbruk när man tar tillvara avfall och skapar helt nya produkter med annat användningsområde. Rent definitionsmässigt är detta då inte återbruk, eftersom produkten inte längre används i samma syfte som den tillverkats för. 

Överskottspartier

Överskottspartier är ett begrepp som ofta används för nya produkter som ännu inte kommit till användning på grund av överskott eller felbeställningar. Eftersom det är nya produkter som ännu inte använts definieras det inte som återbruk att använda eller avyttra överskottspartier. 


Se även definitioner i artikel 3 i Avfallsdirektivet: : 

Avfallsdirektivet 2008/98/EG: eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098


Kalendarium


tis, 27 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 30 augusti 08:30

Arbetsgruppsmöte Cirkulär upphandling

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer


Nyhetsbrev