Centrum för cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande är en plattform som syftar till att underlätta ett mer resurseffektivt byggande. Det sker genom att samverka, sprida kunskap om och utveckla en mer tillgänglig marknad för cirkulära produkter och tjänster.

Vår vision är att hanteringen av byggprodukter ska röra sig uppåt i avfallshierarkin. Målet är mer avfallsminimering, återbruk och materialåtervinning, och mindre energiåtervinning och deponi.

Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och har utvecklats i samverkan med övriga parter inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala.

Stora mängder bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är en av samhällets största avfallsströmmar. Hur stora mängder som håller så hög kvalitet att de kan fortsätta användas innan de blir avfall vet vi ännu inte, men det rör sig om tusentals ton. Genom att ta tillvara produkter med höga materialvärden nås ett byggande med:

  • mindre klimatbelastning
  • bättre hushållning med råvaror
  • minskade avfallsmängder