Centrum för cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande är en plattform där vi vill underlätta resurseffektivt byggande. Det gör vi genom att samverka och sprida kunskap. Vi skapar också förutsättningar som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster.

Bygg- och rivningsavfall är en av samhällets största avfallsströmmar. Men tusentals ton av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Vårt mål är att öka återbruket och materialåtervinningen för att minimera avfallet, energiåtervinningen och deponin.

Att ta tillvara byggprodukter med höga materialvärden ger

  • lägre klimatbelastning
  • minskad resursanvändning
  • minskade avfallsmängder

Genom att driva en omställning mot cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och fastighetsförvaltning bidrar vi till att nå samhällsmålet om hållbart byggande.

Så här arbetar vi

Centrum för cirkulärt byggande är en arena för samverkan, där aktörer inom byggsektorn möter varandra, forskare och offentliga aktörer.

Här sprider vi kunskap om återbruk, tekniker och arbetssätt. Vi gör varor och tjänster inom återbruk synliga och tillgängliga.

För att stötta arbetet erbjuder vi tjänster inom vår digitala plattform. Vi har tagit fram prototyper till flera verktyg som underlättar återbruk:

  • Verktyg för översikt av befintliga produkter i projekt
  • En app för inventering och märkning av byggprodukter
  • En marknadsplats för varor och tjänster inom återbruk
  • Verktyg för att beräkna återbrukets besparing när det gäller ekonomi, avfall och klimatpåverkan

Läs mer om verktygen här.

 

Centrum för cirkulärt byggande drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och har utvecklats i samverkan med övriga parter inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala.