Centrum för cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande vill bidra med kunskap och projektverktyg som stödjer en mer resurseffektiv hantering av byggprodukter. Vår vision är att byggprodukter som håller hög kvalitet ska tas tillvara vid ombyggnad och rivning. Vi vill bidra till att deras livscykel förlängs genom användning – och återanvändning – innan de går vidare till avfallshantering.

Centrum för cirkulärt byggande är en plattform som utvecklats inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala. Det har fokus på återbruk av produkter som ofta används vid ny- och ombyggnad av lokaler, framför allt kontor. Projektet finansieras av projektparterna och av Vinnova.

Läs mer om projektet här.

Stora mängder bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är en av samhällets största avfallsströmmar. Hur stora mängder som håller så hög kvalitet att de kan fortsätta användas innan de blir avfall vet vi ännu inte, men det rör sig om tusentals ton. Genom att ta tillvara produkter med höga materialvärden nås ett byggande med:

  • mindre klimatbelastning
  • bättre hushållning med råvaror
  • minskade avfallsmängder