Centrum för cirkulärt byggande

– bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Vision: Återbruk i industriell skala

Visionen för CCBuild är att skapa förutsättningar för återbruk av byggprodukter i industriell skala och bidra till en förändring på systemnivå mot cirkulära materialflöden. Detta möjliggör en mer resurs- och klimateffektiv samhällsutveckling där avfall blir till resurser och utvinning av jungfruliga tillgångar hålls tillbaka.

Utmaning: Från linjära till cirkulära materialflöden

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Men tusentals ton av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas.

Totalt försvinner material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen ur den svenska ekonomin till följd av dagens linjära materialflöden i våra byggnader. Råvaruutvinning och tillverkning är samtidigt en avgörande källa till samhällets växthusgasutsläpp och annan miljöpåverkan. Att tillvarata och återcirkulera materialen i vår byggda miljö kan minska både samhällets miljöpåverkan och kostnader. Därför vill vi öka återbruket och materialåtervinningen av byggprodukter och möjliggöra omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

 

Lösning: Branschgemensam arena för kunskap, samverkan och marknad

CCBuild är en neutral och branschgemensam arena som bygger upp ett utbud av tjänster för de aktörer som vill vara med i omställningen mot cirkulära materialflöden.

CCBuilds erbjudanden är:

Hitta till marknadsplatsen

Här hittar du marknadsplatser för återbrukbara produkter respektive tjänster för återbruk och cirkulära materialflöden.