ccbuild-logo-spin

Svävarterminalen och process för avyttring

Logo Image
Vad handlar projektet om?

I projektet tog vi vara på erfarenheter från ett konkret rivningsprojekt för att utveckla interna processer som nu kan användas i alla om- och rivningsprojekt inom Stadsfastigheter i Malmö Stad. Projektet är viktigt eftersom det möjliggör kostnadstäckning för merkostnader kopplade till varsam demontering av material inför ombyggnation och rivning.

Vad har vi lärt oss?

Med en tydlig och transparent process är det fullt möjligt att även som kommunal aktör bidra till ökad cirkularitet i byggbranschen. 

Vad har gått bra?

Stora delar av materialet från byggnaden har hittat nya ägare och en hel del material har också omhändertagits av Stadsfastigheter för vidare användning i våra egna byggnader. 

Vad kan bli bättre?

Det behövs fortfarande större synlighet av produkter som marknadsförs på CCBuilds marknadsplats. Den utveckling av marknadsplatsen med budgivning och betalfunktioner som påbörjats är också enormt viktig för att förenkla förfarandet på sikt. 

Positiva effekter

Vi ser att vårt arbete inspirerat fler offentliga organisationer att bidra till cirkularitet genom att avyttra material till externa aktörer. Processbeskrivningen och mall för köpekontrakt finns tillgängliga i CCBuilds teamskanal. 

Vad har kunnat återanvändas

Genom processen har marmorgolv, fasadmaterial och stommaterial kunnat avyttras och används nu i andra byggprojekt samt som material för produktion av cirkulära skyltar.

Cirkulära material som använts

Vid rivningen av Svävarterminalen gjorde Stadsfastigheter Malmö Stad en studie av möjligt återbruk av material från byggnaden. Efter en inventering lades material ut på CCBuilds Marknadsplats. Intressenter ombads inkomma med bud innan ett visst datum. Den budgivare som inkommit med högst bud vid detta datum fick också köpa materialet. På detta sätt garanteras marknadsmässig prissättning. Stadsfastigheter i Malmö har utifrån detta tagit fram en tydlig process för avyttring av material i samband med rivning/ombyggnation, mall för köpekontrakt och intern process för fakturering vid försäljning av material till externa aktörer.

Malmö Stad


Malmö Stad

Rivning

Malmö

nov. 2021 - dec. 2022Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

Stadsfastigheter Malmö Stad, Stena Fastigheter, Accus och TibnorKontaktperson

Anna Bernstad

anna.bernstad@malmo.se