ccbuild-logo-spin

Parkhuset, Solna Business Park

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Halverad klimatbelastning för hela cykeln i kontorshus samt återbruk av tung stomme och andra byggnadsdelar från angränsande fastighet.

Vad har vi lärt oss?

Detaljerad kunskap om hur byggmaterial genom hela cykeln påverkar slutresultat. Lärdomar kring projektering kring återbruk av tunga stommar.

Vad har gått bra?

Projektering pågår. En lärdom är den positiva styrkan när alla i projektgrupp och beställarorganisation arbetar mot samma mål och är generösa med både kunskap och frågor som behöver vidare utredning. Viktigt att framhålla är en modig beställare som gick från ett konventionellt kontorashus i betong till ett spjutspetsprojekt med avancerat återbruk och höga klimatmål.

Vad kan bli bättre?

Att ta beslut om stomme, programförutsättningat och material tidigt i projektet. 

Positiva effekter

Klimatvinster. Återbrukskunskap. 

Vad har kunnat återanvändas

Betongstomme är projekterad för att återanvändas från grannfastigheten till Parkhuset. Detta ingår i projektet Återhus där metoder för verifiering av tunga konstruktionsdelars kavlitet undersökts, praktiskt tillvägagångsätt vid demonatage och återmontering etc. AIX vidareutvecklar Parkhuset i Solna Business Park på uppdrag av Fabege. Det är förutom ett återbruksprojekt ett innovationsprojekt som har som målsättning att halvera klimatpåverkan för kontor i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt. Under projekteringen samarbetar vi med Codesign som tillsammans med bland andra Fabege, NCC och RISE driver forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”.

Cirkulära material som använts

Fastigheten deltar i projektet Återhus vilket innebär att bla tung stomme (betongbjälklag) från en intilliggande fastighet projekterats in i Parkhuset. En byggmaterialinventering med övriga material i grannfastigheten är gjord och det kan finnas möjlighet att inkorporera fler återbrukade byggdelar och material i Parkhuset. Detta skulle i så fall kunna vara bland annat plåt och tegel.

AIX Arkitekter


AIX Arkitekter

Nybyggnad

Solna Buisnesspark

jan. 2020 - jan. 2025


Läs mer om AIX Arkitekter

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

Beställare Fabege, Arkitekter AIX i samarbete med Codesign, samverkansentreprenör NCC


Hemsida

www.aix.se


Kontaktperson

Sebastien Corbari

sebastien.corbari@aix.se