ccbuild-logo-spin

Vasakronan, Sundbyberg

Logo Image
Vad handlar projektet om?
I samband med att Vasakronan omlokaliserade sitt satellitkontor till Sundbyberg gjordes en hyresgästanpassning av den cirka 700 m² stora lokalen. Den är Vasakronans nya arbetsplats men fungerar även som showroom, både för möjligheterna med återbruk och det framtida om- och tillbyggnadsprojektet Kronan. Därmed var en blandning av nytt och befintligt given från början. Både byggdelar och inredning har återbrukats inom lokalen och från andra lokaler i fastighetsägarens bestånd. Genom att utgå från den befintliga planlösningen och installationerna och jämföra med brukarens kravspec har rum kunnat återanvändas, slås ihop eller delas av. Då rumsbildningar är drivande för andra typer av anpassningar (golv, undertak installationer med mera) har detta sparat en stor mängd arbete, avfall och nya material.
Vad har vi lärt oss?
Återbrukshierarkin: 1. Återbruk av planlösning/stomme 2. Återbruk inom projektet 3. Återbruk från annat projekt/återbruksentreprenör 4. Upcycling 5. Hyra/leasing 6. Nya inköp Ett fastighetsförråd där byggdelar som dörrar, partier, inredning och annat kan förvaras inom fastigheten/klustret gör att de kan sparas mellan olika hyresgästanpassningar. I detta projekt fanns nästan alla nödvändiga dörrar och partier på plats i lokalen samt i tillhörande förråd. En lokal är alltid ny för den som flyttar in i den, oavsett om planlösning, byggdelar och annat funnits på plats länge. Tidig inventering leder till projektgemensam anpassning av tidplanen. Identifiera tidsåtgång för demontering/bearbetning respektive inköp. Identifiera vilka skeden som måste följa efter varandra och vilka som kan överlappa. Om skeden måste samköras bör inköp och demontering göras hand-i-hand hellre än projektering och demontering. En bruttolista med möjligt återbruk och tillhörande aktiviteter kan upprättas. Utifrån denna kan miljönytta, ingående arbetsmoment med tidsuppskattning samt ekonomisk besparing utvärderas.
Vad har gått bra?
Oväntade förändringar av förutsättningar har hanterats bra genom tät kontakt mellan arkitekt och entreprenör inför och under produktionsskedet. Invändiga dörrar, entréglasparti och undertaksplattor hämtades utan kostnad från intilliggande ombyggnadsprojekt. Parkettgolv kunde läggas om genom att not och spont på plankor frästes på nytt. Efter slipning och ny lack uppnåddes ett mycket gott resultat. Återbrukade delar har gett lokalen en egen och mycket omtyckt atmosfär.
Vad kan bli bättre?
Logistik som förvaring och bearbetning av befintliga byggdelar inom lokalen har gjort att mycket tid gått åt till att flytta runt material. Med en avlastningslokal eller fastighetsförråd kan arbetet på plats effektiviseras. Demontering bör inte påbörjas innan det finns en klar idé om vad byggdelarna ska användas till. I detta fall fanns önskan att golvet, som bedömts som ej återbrukbart, skulle börja rivas innan projekteringen var klar. Därför bestämdes att golvsockeln skulle demonteras varsamt för att kunna återmonteras när det nya golvet var lagt. När golvhöjden blev annorlunda visade det sig att ansträngningen att spara sockeln var onödig eftersom den inte var lämplig att återmontera. Denna typ av missar kan undvikas om projekteringen är tillräckligt långt gången innan rivning/demontering påbörjas.
Positiva effekter

Återbruksgrad och besparing för projektet har beräknats av IVL inom ramen för CCB steg 2. Projektet har en återbruksgrad på 59% och genom återbruk har man på den 700 m² stora lokalen kunnat spara 9 ton avfall jämfört med att riva ut och bygga nytt. Det motsvarar en klimatbesparing på 6,5 ton CO2-ekvivalenter och en besparing på 200 000 kr för inköpskostnader.

Vad har kunnat återanvändas

Möbler: Skrivbord, kontorsstolar, soffor, soffbord, förvaringsmöbler, konferensbord, konferensstolar. Byggprodukter: Parkettgolv, träglaspartier, metallglaspartier, dörrar, glasade dörrar, undertaksplattor. Annat: Pentryinredning.

Cirkulära material som använts

Möbler: Skrivbord, kontorsstolar, soffor, soffbord, förvaringsmöbler, konferensbord, konferensstolar. Byggprodukter: Parkettgolv, träglaspartier, metallglaspartier, dörrar, glasade dörrar, undertaksplattor. Annat: Pentryinredning.

White arkitekter


White arkitekter

Ombyggnad

Vasakronan, Järnvägsgatan 4, Sundbyberg.

feb. 2018 - aug. 2018


Läs mer om White arkitekter

Medverkande

Vasakronan

White

Spectrum

Reflex

Tyréns

Bengt Dahlgren

Bygg SHKontaktperson

Björn Johansson, arkitekt, White

bjorn.johansson@white.se