ccbuild-logo-spin

Nöten 5

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Att skapa attraktiva arbetsplatser längs Solna strand. Detta har gjorts genom omgestaltning och upprustning av alla ytor i anslutning till befintliga och nya kontorsbyggnader, där stort fokus har legat på social hållbarhet. Att bevara befintlig bebyggelsestruktur och bebyggelse har varit den största utmaningen men också den största vinningen i detta projekt

Vad har vi lärt oss?

Att vara på plats i ombyggnadsprojekt är väldigt viktigt, nästan ett måste, för att lyckas ta fram det bästa i det som redan finns och att anpassa nya tillägg till det. Alla projekteringsmöten hölls på plats och alla konsulter har varit delaktiga även under bygget. Ombyggnad är tidskrävande och svårt att tid- och kostnadsplanera.

Vad har gått bra?

Samarbetet i projektgruppen. Vasakronan valde att arbeta med en samverkansentreprenör, vilket verkar ha varit ett vinnande koncept. Beställarorganisationen Vasakronan har varit modig och litat mycket på alla anställda specialister i projektet, projektledningen har varit ofelbar, kommunikationen var rak och tydlig genom hela processen och alla har haft samma målsättning (alla tjänade pengar på det). Något som varit positivt för kontinuiteten och informationsflödet är att nyckelpersoner har funnits med hela vägen, genom alla år – från första skiss till slutbesiktning

Vad kan bli bättre?

Vi hade eventuellt kunnat bevara ännu mer av befintliga material, kanske kunnat föreskriva att nya material som användes skulle komma från återvunna källor.

Positiva effekter

Att rusta upp och förfina en befintlig plats ger mycket till människorna som bor och arbetar i området. Det stärker platsens identitet och verkar för den sociala hållbarheten. Utan att ha bevis på att det lokala ekosystemet har främjats kan vi gissa att även det har stärkts med tanke på utökade grönytor, ett ökat antal växtarter samt genomförda åtgärder för pollinerande insekter, exempelvis tillskapandet av en bibädd.

Vad har kunnat återanvändas

Bebyggelsestruktur och befintliga kontorshus från 70-talet har bevarats, rustats upp och omvandlats för att bättre möta dagens krav på och behov av funktionella arbetsplatser. Gällande utemiljön har fokus legat på att bevara (och till viss del utveckla) de mest naturliga ytorna, vilket främst är en kulle bestående av berg i dagen med större, uppvuxna träd. Nästan alla träd har kunnat bevaras och så lite schakt som möjligt har utförts. Det har också varit stort fokus på att omvandla de tidigare hårdgjorda ”döda” trafikytorna till gröna, flexibla vistelseytor. Detta har inneburit ganska omfattande rivning och ersättning av befintliga material men allt nytt har byggts ovanpå befintlig struktur i form av garagebjälklag och takbjälklag. När det kommer till material som återanvänts har en del av de träd som projektet behövde ta ner tagits tillvara och lagts ut på kullen. Detta främjar våra ekosystemtjänster genom att den döda veden skapar boplatser för insekter. Vi har bevarat en gammal L-stödmur i betong som inte såg så bra ut, men istället för att riva och bygga nytt, har vi ”förädlat” den genom att tillföra belysning och en beklädnad av stål.

Cirkulära material som använts

I projektet används robusta material som kommer att hålla länge och som kommer att kunna återanvändas eller återvinnas på ett bra sätt, t.ex. rostfritt stål, vattenhållande och lätta jordar till alla planteringsytor, robusta och för det mesta inhemska växtarter samt giftfritt trä i platsbyggda möbler.

ÅWL arkitekter AB


ÅWL arkitekter AB

Ombyggnad

Solna

jan. 2015 - jan. 2020Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

ÅWL arkitekter

Vasakronan

SLBKontaktperson

Emma Lindman Eckerberg

emma.lindman@awlark.se