ccbuild-logo-spin

Hotel Blique by Nobis

Logo Image
Vad handlar projektet om?

För att minska bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan finns stor potential i återbruk av fastigheter, vilket beskrivs i en ny rapport från Sweco. Vid renoveringen av Hotel Blique by Nobis i Stockholm beräknades värdet av återbrukat material till 86 miljoner kronor, och besparat klimatutsläpp motsvarade 3 600 ton CO2.

Vad har vi lärt oss?

Från och med 2020 ska 70 procent av allt byggavfall återvinnas enligt EU-beslut. Det innebär att bygg- och anläggningsbranschen står inför en betydande utmaning att gå ifrån en linjär till cirkulär strategi. En del i detta är att satsa på återbruk av befintligt fastighetsbestånd, vilket beskrivs som avgörande i Swecos senaste Urban Insight-rapport Going circular – A vision for urban transition.

– Att riva och bygga nytt har tyvärr blivit norm. Det går idag snabbare att skicka in en robot som river en byggnad, i stället för att låta en byggnadsantikvarie eller arkitekt bedöma olika byggdelars återbrukspotential. Kunskapen finns om hur vi kan återbruka fastigheters byggdelar och skapa nya attraktiva värden, samtidigt som vi minskar utsläppen. Vi kan räkna på utsläpp redan vid projektering och ritning, det som krävs är att vi och beställaren tänker cirkulärt från början i projektet, säger Elise Grosse, hållbarhetschef inom bygg och fastighet på Sweco.

Going circular – A vision for urban transition

Rapporten Going circular är den sjätte i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat Climate Action, där Swecos experter belyser specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och utforma säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer.

Vad har gått bra?


Vad kan bli bättre?

– Blique är ett exempel där vi lyckats med återbruk, och parallellt skapat ett ökat fastighetsvärde med hjälp av design. Men det finns många fler projekt där vi kan spara både på projektkostnader och material, inte minst genom en effektiviserad användning av ytor och funktioner. Det finns också stor erfarenhet av detta internationellt till exempel hos våra kollegor i Holland och Danmark, säger Elise Grosse.

Positiva effekter

Värdet av återbrukat material i uppdraget Hotel Blique by Nobis uppgår till 86 miljoner och besparat klimatutsläpp motsvarade 3 600 ton CO2.

SWECO


SWECO

Ombyggnad

Stockholm

-


Läs mer om SWECO


Hemsida

www.sweco.se


Kontaktperson

Elise Grosse

elise.grosse@sweco.se