ccbuild-logo-spin

Återbrukshuset Paviljongen, Bråta återvinningscentral i Mölnlycke

Logo Image
Vad handlar projektet om?

En återbrukspaviljong för att ersätta de containrar för återanvändbart material och produkter som normalt finns på återvinningscentraler. En del av projektidén från kommunens sida var att man på återvinningsstationen skulle samla ihop det material som skulle användas. Vi tog fram ett koncept för en byggnadskonstruktion som kan integrera nytt material med återbruk: en typ av skiftesverk med ett strukturellt ramverk, som kunde fyllas med det material som fanns tillgänglig vid tillfället.

Vi har levererat koncept och gestaltning, bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandling. Dessutom inventeringsdokument och uppställningsritningar med detaljerade specar kring hur materialet kunde användas, samt byggledning.

Vad har vi lärt oss?

Projektet hade väldigt begränsad budget. Kommunen önskade initialt en totalentreprenad, och ville även ha de garantier man normalt kan förvänta sig för byggnader. Vi försökte först lägga återbruksaspekten på entreprenören (formulerat som en andel av det totala materialet som skulle vara återbruk). Trots att ett stort antal entreprenörer tillfrågades, nappade inte en enda. Lösningen visade sig ligga i att använda kommunens redan upphandlade ramavtal-entreprenör, vilka vi försåg med material samt detaljerade ritningar.
Man skulle kunna få garanti på taket, tex, men inte på det återbrukade materialet som projektet tillhandahöll. Projektet har gett oss en hög medvetenhet om vilka moment som bjuder på svårigheter, och hur långt det går att nå med avseende på garantier. Det krävde också ett oväntat stort antal ritningar. Kommunen var när det begav sig inte öppna för att använda tex återbruksbanker, vilket hade underlättat urvalet av material och även materialgarantier och intyg gällande egenskaper.

Vad har gått bra?

Vi levererade vad vi offererat och höll budgeten. Byggnaden har genererat mycket positiva kommentarer. Återbruket berikar gestaltningen, vilket ger en positiv bild av återbruk.

Vad kan bli bättre?

Om vi hade kunnat vara friare i var vi skaffade material från, hade mer kunnat återbrukas. Då hade vi troligen kunnat få tillgång till stommaterial, tex. Vi ser ett behov av en typ av byggnader som kan få se mer experimentella ut.

Positiva effekter

Uppskattningsvis 90% av klimatskalet är återbrukat (mätt i vikt).

Tak och stommen är av nyproducerade material, medan allt fyllnadsmaterial är återbrukat.

Vad har kunnat återanvändas

Takpannor, stomvirke som har kapats till kubb, tegel och träpanel har blivit ytterväggar. Dörrblad, regelkonstruktioner, belysningsarmaturer och beslag.

Radar arkitektur och planering AB


Radar arkitektur och planering AB

Nybyggnad

Mölnlycke

-Cirkulära strategier


Kontaktperson

Pär Thurfjell

par.thurfjell@radar-arkplan.se