ccbuild-logo-spin

CCBuild nätverksträff - Vi bjuder på kunskap om återbruk!

Vi bjuder på kunskap om återbruk!

Välkomna till en träff där vi presenterar fyra nya kunskapsstöd som tagits fram inom ramen för samarbetet i CCBuild.

Vid träffen ges under första timmen en gemensam övergripande presentation, varefter det finns möjlighet att delta på en av fyra fördjupande worskhops. 


På programmet:

13.00 - 14:00

Välkomna
Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild, och Marianne Hedberg, miljöexpert Byggföretagen, hälsar välkomna.

Vi bjuds därefter på en introduktion till respektive kunskapsstöd:

Idéskrift för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden
Emma Östlund, Ettelva Arkitekter.

Återbruksguide för kontor
Malin Belfrage och Fredrik Pettersson, White Arkitekter  

Återbruksguide för installationer
Andreas Karlsson och Philip Eerola, Bengt Dahlgren 

Projekteringsguide för återbruk av dörrar
Maja Lindborg, Kaminsky Arkitektur  

14:00 - 15:00

Ta chansen att lär dig mer - delta på en av fyra parallella workshops där vi tas med på en djupdykning i respektive kunskapsstöd.

De paralllella sessionerna leds av presentatörerna ovan. 

WS 1: - Idéskrift för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden
Med idéskriften vill vi på ETTELVA Arkitekter visa hur du som arbetar med stadsutveckling kan utveckla dina planeringsunderlag med klimatsmarta och värdeskapande val för omdaning och återbruk genom planeringens skeden. Genom att utmana praxis och kombinera de analyser och verktyg vi redan har på nya sätt. Det kommer att göra stor nytta! Under diskussionen pratar vi om hur vi kan bli bättre på att integrera återbruk i planeringen och vad deltagarna tycker är viktigt att hantera i översiktsplan, detaljplan, bygglov mm för att underlätta för omdaning och återbruk.

WS 2: - Återbruksguide för kontor
White presenterar den kommande Återbruksguiden för kontor. Vi går igenom guidens huvudrubriker och lyfter frågor kring hållbarhet, ekonomi och kulturhistoria som grundpelare i återbruk, förvaltning och utveckling av kontorsfastigheter. I guiden fördjupar vi förståelsen för kontorens arkitekturhistoria, för återbruksstrategi och genomförande. Under seminariet diskuterar vi olika definitioner för återbruk avseende kontorsfastigheter. Vi ser även fram emot diskussioner kring hur alla parter kan samverka för en breddad syn på kontorens återbrukspotential.

WS 3 - Återbruksguide för installationer
Återbruk av installationer innebär en del särskilda utmaningar med aktiva komponenter som även har stark koppling till en byggnads funktion och energianvändning, samtidigt utgör de en viktig del för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Bengt Dahlgrens guide har fokus på installationer och där presenteras översiktligt hur återbruk av installationer går till, hur man bör tänka och hur man kan identifiera lämpliga produkter att återbruka. Som en del av guiden har det även tagits fram produktblad för ett antal installationsprodukter som vi bedömer ha stor potential att kunna återbrukas, en topplista för återbruk av installationer. Vi kommer att följa upp presentationen under den första presentationsdelen med att dela vi in oss i workshopgrupper för att diskutera frågor som exempelvis:

  • Vad är era tankar kring återbruk av  installationer?
  • Framtida produktblad – ser ni någon produkt vi missat som vi borde ta fram i framtiden?
  • Vad ser ni för möjligheter att hantera de  osäkerheter som finns vad gäller ansvaret för garantier och funktioner?
  • Hur kommer vi ett steg längre, hur får vi återbruk av installationer i praktiken?

WS 4 - Projekteringsguide för återbruk av dörrar
Öppna din dörr!  Projekteringsguide för återbruk av dörrar.  En praktisk genomgång av hur Kaminsky arbetat med återbruk av dörrar och glaspartier i fyra olika projekt - från handlingsplan till byggnation. Under diskussionerna kommer vi ta avstamp i guiden för att diskutera:

  • Allmän feedback på guiden och dess upplägg - är det något som saknas, hur kan den utvecklas?
  • Vilken information och erfarenheter behöver ni för att kunna (börja med att) projektera med återbruk?
  • Hur kan vi använda CCbuild som verktyg för att internt dela praktiska erfarenheter av återbruk?

VÄLKOMNA! 

Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild/Byggföretagen/White Arkitekter/Kaminsky Arkitekter/Bengt Dahlgren/Ettelva Arkitekter

Kostnad
-


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
mån, 28 mar (13:00 - 15:00)