Upphandlingskrav för cirkulära flöden

Behovet av en cirkulär omställning inom byggsektorn har en stark koppling till den enorma mängd material som hanteras som avfall i samband med nybyggnation, rivning och renovering. Offentlig upphandling har i genomförda studier lyfts fram som ett effektivt styrmedel för att nå miljö- och klimatpolitiska mål.

Projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen syftar till att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn för att kunna få till en effektiv resursanvändning och möta framtidens utmaning med minskade avfallsmängder och klimatutsläpp.

Projektet förväntas ge ökad kunskap om hur upphandlingskrav kan formuleras för att styra mot ökad cirkuläritet i byggsektorn.

Förväntade resultat från projektet

  • En nulägesanalys som görs hos deltagande projektparter och kompletteras med kunskaper och erfarenheter från projektets referensgrupp.
  • Ett cirkulärt önskvärt scenario bestående av en teoretisk upphandling
  • Analys av behov och förutsättningar för att nå från nuläge till det cirkulära scenariot.
  • En genomförandeplan, innehållande förslag på uppföljningsbara upphandlingskrav, som efter projektet kan testas och utvärderas i praktiska case.

Det finns en förväntan att de cirkulära upphandlingskrav som formuleras inom projektet på sikt ska bidra till:

  • minskade avfallsmängder från byggsektorn
  • att dagens avfallsströmmar i högre grad betraktas som resurser och tillgängliggörs och efterfrågas på marknaden
  • en ökad sysselsättning inom byggsektorn genom nya cirkulära affärsmodeller och nyetableringar av företag