Upphandlingskrav för cirkulära flöden

Behovet av en cirkulär omställning inom byggsektorn har en stark koppling till den enorma mängd material som hanteras som avfall i samband med nybyggnation, rivning och renovering. Offentlig upphandling har i genomförda studier lyfts fram som ett effektivt styrmedel för att nå miljö- och klimatpolitiska mål.

Projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen pågick under 2019. Syftet med det var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Målet var att ta fram en handlingsplan med konkreta rekommendationer och förslag på hur cirkulära upphandlingskrav kan formuleras och successivt utvecklas fram till år 2030.

Projektet har tagit fram en guide för hur man kan arbeta: Dags att bygga och riva cirkulärt! 

Delrapporter och slutrapport från projektet går att läsa via www.goteborg.se/cirkularagoteborg