Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

En förutsättning för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en gemensam plattform där näringsliv, forskning och politik samverkar. Men det saknas en arena där branscher och perspektiv möts.

Att effektivisera materialhantering och hitta nya affärsmöjligheter är en förutsättning för att övergå från ett linjärt materialflöde till ett cirkulärt. Därför behövs ett helhetsgrepp där producent, användare, återvinnare och ny producent är med. Det krävs också förändrade regelverk, innovationer och nya affärsmodeller med resurseffektivitet i fokus.

Projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, som IVA genomförde tillsammans med 45 företag 2014- 2016, visade stora möjligheter att göra svensk ekonomi mer resurseffektiv. Nu följer projektet upp de affärsmöjligheter som framkom i fem delprojekt som handlar om lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast.

Delprojekt med fokus på lokaler

Detta projekt analyserar möjligheter och hinder för att uppnå en optimerad användning av lokaler. Hinder kan vara incitament, lagstiftning och regler, men även vanor och sociala normer – hos brukare, producenter, säljare och uthyrare. Nytänkande och styrmedel behövs, liksom tydlig kommunikation av goda exempel och praktiska erfarenheter. Projektet söker konkreta lösningar, där tekniska, juridiska och politiska aspekter hanteras.

Projektet samlar aktörer under fem teman

  • Design
  • Återvinning och industriell symbios
  • Affärsmodeller
  • Finansiella sektorns roll
  • Attraktiva och innovativa miljöer

Förväntade resultat från delprojektet

  • Att öka nyttjandegraden och därmed resurseffektiviteten för befintliga lokaler.