Organisation

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL och utvecklas i samverkan med övriga parter i innovationsprojekt.

Historia

2015 initierades arbetet att utveckla metodik för storskaligt återbruk i ett projekt med fyra parter: IVL Svenska Miljöinstitutet, Vasakronan, Kompanjonen och Folksam. Arbetet fick stöd från Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI), som genomförs i tre steg.

Våren 2017 fortsatte utvecklingen av CCBuild genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala.
Projektet leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet med en styrgrupp med representanter från IVL, Vasakronan, Byggföretagen, Fabege och Kompanjonen. I projektet deltog även LINK arkitektur, White Arkitekter, Tenant & Partner, NIRAS, Brattöns Återbruk och Chalmers Industriteknik.

Våren 2019 startades forskningsprojektet Återbruk Väst, som bland annat innefattar ett arbete med att testa och vidareutveckla CCBuild och dess lösningar.
Återbruk Väst leds av IVL i samarbete med Business Region Göteborg med en styrgrupp med representanter från Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Västra Götalandsregionen, Castellum, Chalmersfastigheter, Klövern och Business Region Göteborg. Deltagande projektparter är även Västfastigheter, LINK arkitektur, White arkitekter, Tengbom arkitekter, Bengt Dahlgren och Johanneberg Science Park. Återbruk Väst finansieras av Västra Götalandsregionen, Stiftelsen IVL och projektets parter.

Finansiärer och projektparter

CCBuild har utvecklats med stöd från Vinnova, Västra Götalandsregionen, Stiftelsen IVL och projektparter:

Under 2020 kommer fler aktörer verksamma i bygg- och fastighetssektorn att anslutas till CCBuild.