Kom på ett frukostmöte fullt av idéer!

Undrar du över hur det verkligen ska bli mer cirkulerande material i byggsektorn?
Välkommen på ett frukostmöte som bjuder på en kavalkad av möjligheter.

Det finns många kunniga aktörer som arbetar praktiskt med att realisera återbruk, både sådana med mångårig erfarenhet och nytänkande startups. Den här morgonen får en lång rad av dem berätta kortfattat om sin verksamhet och hur de kan lösa dina knutar.

Frukostmötet har rubriken Var finns lösningarna för ökat återbruk i byggsektorn? och arrangeras av projektet Återbruk Väst tillsammans med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

När: Måndag 23 september kl 7.30-9.00

Var: Johannebergs Science Park, Göteborg

Kostnad: Ingen.

Mer information och anmälan hittar du här.

”Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget”

De verktyg som Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram testas nu av flera användare, bland annat i Uppsala. ”Som hållbarhetschef på ett fastighetsbolag är detta verktyg högintressant,” skriver Robin Rushdi Al-Sálehi på Uppsala kommuns industrihus, Ihus, i en krönika på webbsidan Förvaltarforum.

”Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget” – så lyder rubriken till texten, där Robin Rushdi Al-Sálehi beskriver hur han och medarbetaren Lukas Rehn rent praktiskt har arbetat med inventering av byggmaterial.

Enligt hans utvärdering går det mesta av det inventerade materialet att återbruka. Men han anser också att det finns saker som kan förbättras hos verktyget:

”Den potentiella besparingen av utsläpp och kronor vid återbruk enligt CCbuild är ganska försiktigt beräknade, men kan antas vara högre om man haft fullständiga siffror kring energiåtgång från produktionen, transport, spill i tillverkning, avfallshantering och så vidare.

Vi kan ana hur enorm påverkan, både resursmässigt och utsläppsmässigt, egentligen borde vara om det fanns fullständiga livscykelanalyser för alla produkter.”

Läs hela krönikan hos Förvaltarforum.

Fastighetsägaren – en nyckel till ökat återbruk

För att öka återbruket av interiöra byggprodukter behöver alla inblandade aktörer drivas av att arbeta på detta sätt. Men den viktigaste aktören är fastighetsägaren. Det fastslår rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar från IVL Svenska Miljöinstitutet som innehåller många praktiska tips för återbruk.

Fastighetsägaren är en nyckelaktör som kan påverka både sin egen organisation och andra som deltar när lokaler ska byggas om.

Rapporten beskriver tre centrala arbetssätt för fastighetsägaren:

 • Att formulera målen för återbruk
 • Att skapa incitament för återbruk i samband med hyresförhandling och hyresavtal
 • Att skapa incitament för återbruk vid upphandling av arkitekter och entreprenörer

Nya rutiner krävs för ökat återbruk

För att återbruket ska öka behöver dessutom processen vid lokalanpassningar utvecklas. Hur mycket som kan återbrukas bestäms i hög grad redan under projektets början, därför behöver man ha detta arbetssätt i åtanke så tidigt som möjligt.

Tre arbetsmetoder är särskilt viktiga för att lyckas:

 • Att göra en tidig återbruksinventering av den befintliga lokalen
 • Att utforma den framtida lokalen utifrån dess nuvarande förutsättningar
 • Att planera medvetet så att projektets tid och budget klarar av att moment uppstår eller förändras till följd av återbruk

Värdefull praktisk kunskap

– Vi hoppas att vårt arbete ska ge värdefull praktisk kunskap till alla som har inflytande över valen av produkter och material vid lokalanpassning av kontor och som vill bidra till ett ökat återbruk, säger Hanna Gerhardsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som har skrivit rapporten tillsammans med sina kolleger Carina Loh Lindholm och Maria Ahlm.

Den beskriver också tre viktiga faktorer för att återbruket ska kunna öka i framtiden:

 • Att välja produkter med cirkulär design
 • Att utforma lokaler så att de är flexibla över tid
 • Att använda digital produktdokumentation som möjliggör att information finns tillgänglig vid framtida lokalanpassningar

Rapporten är del av forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala, som driver denna webbsida för att skapa ett storskaligt återbruk av interiöra byggprodukter.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Nya riktlinjer betonar återbruk i byggbranschen

Byggbranschen tar ännu ett steg mot cirkulärt byggande: Sveriges Byggindustrier har kommit med nya riktlinjer för resurser och avfall, där vikten av cirkularitet och samverkan i hela värdekedjan betonas.

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, som just har publicerats, slår fast att branschen ska verka för återanvändning och återvinning. I förordet står att de ger ”ett gemensamt språk i alla skeden av ett byggnadsverks livscykel”. Den tydliga inriktningen har inte funnits med tidigare i dessa instruktioner, som publicerades första gången 2007.

Några konkreta exempel i de nya riktlinjerna:

 • Samtliga aktörer i ett bygg- eller rivningsprojekt ska material- och avfallshantera för en cirkulär ekonomi.
 • Materialinventering ska alltid göras före rivning.
 • Produkter för återanvändning och avfall ska källsorteras.

Hela bygg- och fastighetssektorn står bakom riktlinjerna och den här gången väljer ett antal organisationer att även underteckna avsiktsförklaringen för att visa sitt ställningstagande för resurseffektivitet. Det är Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

– Att vi nu tydligt står enade bakom att detta är bygg- och fastighetssektorns basnivå tror jag blir en bra skjuts framåt. Jag är jätteglad att den här uppdateringen är färdig! Nu ska vi informera om att den är gjord så att alla inser nyttan för miljö, klimat och ekonomi, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som har varit med och tagit fram riktlinjerna.

Här kan ni läsa Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.

Verktyg för återbruk väntar på testanvändare

Centrum för cirkulärt byggande har skapat flera prototyper till verktyg som ska stödja ett ökat återbruk av byggprodukter. Nu är det dags att se till att de blir så bra som möjligt.

Alla som vill kan få testa ett verktyg för digital inventering och en marknadsplats för återbrukbara produkter, där deras kvalitetskriterier framgår. Det finns också möjlighet att hämta resultatrapporter som kan visa exempelvis potentiell klimatbesparing vid återbruk.

Verktygen får användas kostnadsfritt under tre månader. Den enda motprestationen som krävs är att delta i ett introduktionsseminarium och ge feedback efter testperioden.

Vid första seminariet, som hålls 6 maj i Stockholm, deltar de parter som har deltagit i utvecklingen av Centrum för cirkulärt byggande och berättar om hur de arbetar med återbruk. Övriga seminarier är kortare och hålls digitalt under maj månad.

Här kan du läsa mer om verktygen.

Här kan du anmäla dig till introduktionsseminarierna.

 

Brett västsvenskt samarbete ska öka återbruket i byggsektorn

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Arbetet har just dragit igång. Nu väntar flera intressanta fallstudier med rivning och ombyggnad i Västsverige där även effekterna för klimatet ska beräknas.

Fallstudierna i Återbruk Väst ställer mycket konkreta frågor kring hur återbruk ska kunna ske:

 • En utställningshall ska transformeras genom att delvis rivas, byggas om och byggas till. Går det att hela tiden ha cirkularitet och klimatneutralitet i fokus?
 • En fastighet från 80-talet ska byggas om. Är det någon som vill ha sådant byggmaterial?
 • Några gamla byggnader ska rivas och materialet inventeras. Vad går att återbruka?
 • Går det att hitta återbrukade produkter till ett nybygge som ska vara helt fossilfritt?
 • Hur ska använt byggmaterial lagras i väntan på att komma till nytta på andra håll?

– I dagsläget tas inte återbrukbara produkter till vara. Vi vill hitta lösningar tillsammans för att möjliggöra återbruk. Fallstudierna är en stark grund i projektet, säger Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet som är koordinator för Återbruk Väst.

Undersöker klimatpåverkan i varje fallstudie

Genom projektet skapas mer cirkulärt byggande där resurser används mer effektivt, samtidigt som både avfallet och klimatbelastningen minskar. Varje fallstudie ska följas av en klimatberäkning som visar vilken effekt arbetet har på utsläppen av växthusgaser.

Återbruk Väst ska identifiera vilka flaskhalsarna är, bland annat genom en enkät med frågor om attityder till återbruk av byggprodukter. Andra mål är att skapa ett regionalt nätverk som stöder detta arbetssätt och att sprida kunskapen så att återbrukat ökar.

Parterna i projektet ska också testa de digitala stödverktyg som Centrum för cirkulärt byggande erbjuder: inventeringsverktyg, produktplattform och marknadsplats med kvalitetskriterier.

En modell att följa på andra håll i landet

Eftersom detta är det första projektet i sitt slag i Sverige förväntas det kunna bli en modell för liknande samverkansnoder i andra regioner.

– Vi möter en massa praktiska frågor. Det kommer verkligen att bli en läroprocess för våra egna organisationer, var en av kommentarerna vid starten av arbetet.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder Återbruk Väst tillsammans med Chalmersfastigheter och Business Region Göteborg. Övriga parter är Göteborgs stad (lokalförvaltningen och fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna Tengbom och White samt Johanneberg Science Park.

Projektet pågår från mars 2019 till maj 2021.

Hör mer om CC Build på arkitektmässa

Är du i Stockholmstrakten och vill veta mer om att återbruka byggmaterial i industriell skala? Välkommen till ett föredrag om CC Build på Architect@Work på Stockholmsmässan.

Onsdag 3 april kl 14 talar Lena Enebjörk och Björn Johansson från White Arkitekter under rubriken CCBuild – Plattform och projekt för ökad cirkularitet i byggsektorn på mässan.

De berättar om arbetet med att utveckla plattformen och om dess mål och potential. De delar erfarenheter från en fältstudie  som de genomfört med Vasakronan där fokus har varit återbruk av interiöra byggproduktioner i en kontorslokal, och redovisar lärdomar av den återbruksmetodik för arkitekter som White har utvecklat och testat i studien.

Läs mer om mässan och registrera dig kostnadsfritt på www.architectatwork.se

 

Tempotävling om återbruksbygge i stål

Konserthuset i Stockholm ska ha en entré i återbrukat stål vid Arkitekturgalan den 19 mars. Det blir resultatet av ny sorts tävling för arkitekter. Centrum för cirkulärt byggande finns med i juryn.

Stålbyggnadsinstitutet och Sveriges Arkitekter har lanserat en ny typ av tävling för arkitekter, Steel Race Reuse – 72 timmar. Den pågår 21-24 januari och är, som namnet antyder, tempotävling med fokus på cirkulärt tänkande, men också med förväntningar på stor kreativitet och nya perspektiv.

Det vinnande bidraget ska tillverkas och fungera som entré till Arkitekturgalan 2019 som är 19 mars i Stockholms Konserthus vid Hötorget i Stockholm. Dessutom får de två eller tre bästa bidragen dela på 40 000 kronor.

Hoppas förlänga livet på fler produkter

I juryn för tävlingen finns bland andra Carina Loh Lindholm från Centrum för cirkulärt byggande.

− Jag hoppas att tävlingen ska sätta fokus på möjligheter med återbruk generellt, att den ska skapa fler idéer till hur man kan förlänga livet på olika typer av produkter innan de är uttjänta och ska gå vidare till materialåtervinning, säger hon.

– Med den här tävlingen vill vi uppmärksamma att stål är världens mest återvunna konstruktionsmaterial. Och vår förhoppning är att stålbyggarna i samarbete med arkitekter även kan göra stål till det mest återbrukade materialet, säger Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutets vd.

Helt ny typ av tävling

Tävlingen är öppen för arkitekter och studerande som är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Vinnaren blir informerad senast under vecka 6, men det vinnande bidraget blir offentligt först i samband med att det uppförs inför Arkitekturgalan.

– Sveriges Arkitekter vill prova nya format för tävlingar. Den här kortmodellen, som bygger på en dansk förlaga, är spännande för att den kan nå nya målgrupper som tävlar. Stål är i sig självt ett återvinningsbart material och det är positivt att arrangören har höga miljöambitioner med tävlingen, säger Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA och vice förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Läs mer om tävlingen på webbsidan för Sveriges Arkitekter.

En introduktionsfilm till tävlingen finns att se på webbsidan för Stålbyggnadsinstitutet.

Återbruk lockade många till frukostmöte

Många ville ta del av erfarenheter av återbruk vid renoveringar när IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in till frukostmöte på sitt Stockholmskontor den 5 december.

Närmare 50 personer samlades, allt från fastighetsägare, arkitekter och materialtillverkare till privatpersoner som är intresserade av frågan.

Lina Jander, Tenant & Partner, och Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter, berättade om hur man kan arbeta för återbruk och om sina erfarenheter från renoveringen av IVL:s kontorslokaler. Se deras presentation här.

Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, redogjorde för vad som har kunnat sparas i avfall, klimatbelastning och pengar vid renoveringen av IVL:s kontor. Se hennes presentation här.

Fler detaljer kring anpassningen av IVL:s båda kontor i  Göteborg och Stockholm finns slutrapporten från projektet Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter. Där finns även en arbetsguide för återbruk baserat på erfarenheter från dessa fallstudier. Ladda ner rapporten här.

Eva Stattin, IVL, tog hand om frågan: Hur minskar vi gapet mellan vision och praktik när det gäller cirkulärt byggande? Hon berättade om erfarenheter och nya lösningar från pågående utvecklingsprojekt och om den marknadsplats som håller på att skapas. Se hennes presentation här.

Och efter presentationerna blev det rundvandring − och tillfälle att ställa många frågor − i de nyrenoverade kontorslokalerna vid Valhallavägen i Stockholm.

Välkommen på frukost på ett återbrukat kontor

Byggbranschen genererar stora mängder avfall, men en del av det är högkvalitativa produkter som kan användas igen. På ett frukostseminarium i Stockholm den 5 december kan ni få se hur det går till.

Vid renoveringen av IVL Svenska Miljöinstitutets Stockholmskontor återbrukades både interiöra byggprodukter och möbler. 63 procent av möblerna, motsvarande 7,6 ton, är återbrukade. Siffror som gäller den fasta interiören håller just på att tas fram.

– Exempelvis har vi återanvänt dörrpartier, VVS-produkter och akustikskivor. Vi har både tagit med oss befintlig inredning och köpt begagnande möbler. Vi har klätt om en del och kombinerat nytt och gammalt genom exempelvis nya skivor på befintliga skrivbordsstativ, säger Hanna Gerhardsson, som utvärderar klimatbesparingen på IVL.

Man kan spara 60 ton koldioxid, 40 ton avfall och 2 miljoner kronor vid renovering av ett kontor på 2 000 kvadratmeter om man återbrukar i stället för att köpa nytt, enligt nyligen publicerade siffror.

Vid frukostseminariet får ni ta del av erfarenheter från ombyggnad med återbruk ur fastighetsägarens, inredningsarkitektens och hyresgästens perspektiv. Förhoppningen är att mötet ska inspirera och vägleda till nya arbetssätt som gör att mer högkvalitativa byggprodukter tas tillvara vid byggande och rivning.

Frukostseminarium i Stockholm onsdag 5 december

När: Onsdag 5 december klockan 7:30-9:30 (programmet börjar klockan 8:00).
Var: IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81 i Stockholm (station: Tekniska högskolan).
Anmälan: Senast tisdag 27 november via denna länk. OBS: Begränsat antal platser.
Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 500 kronor exklusive moms debiteras vid frånvaro utan avbokning.
Frågor: Vänd er till Carina Loh Lindholm, carina.loh.lindholm@ivl.se, telefon 010-788 69 21.

Program

7:30 – Frukost.
8:00 – Åsa Stenmarck hälsar välkommen till IVL.
8:10 – Lina Jander, Tenant & Partner, Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter, och Hanna Gerhardsson, IVL, berättar om arbetssätt för återbruk och erfarenheter från renoveringen av IVL:s kontorslokaler.
8:40 – Hur minskar vi gapet mellan vision och praktik när det gäller cirkulärt byggande? Erfarenheter och nya lösningar från pågående utvecklingsprojekt. Carina Loh Lindholm och Eva Stattin, IVL, berättar.
9:00 – 9:30 – Tid för frågor och visning i lokalerna.