ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-09-13

Återbruk – en vinst för både ekonomi och klimat enligt studier i Västsverige


Återbruk i byggsektorn både minskar klimatpåverkan och har stor ekonomisk potential. Attityden till återbruk är generellt positiv i branschen, men förutsättningarna måste förbättras betydligt. Det visar två färska rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet, som har undersökt återbruk i Västra Götalandsregionen.

Marknaden där återbruksrelaterade tjänster kan uppstå skulle under 2021 kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i Göteborgsregionen. En storskalig återbruksmarknad skulle dessutom kunna minska utsläppen med 3 300 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år – lika mycket som drygt 400 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser. Denna beräkning gäller enbart återbruk av interiöra byggprodukter vid lokalanpassning av kontor, alltså långt från hela byggmarknaden.

Det är slutsatsen i den ena rapporten, som också visar att utbudet av återbrukat byggmaterial måste öka och ett nätverk av tjänster skapas för att en storskalig marknad ska kunna etableras.

Affärsmodeller behöver ses över

– Det finns alltså goda skäl att genomföra insatser för att uppnå en storskalig återbruksmarknad som gör att marknads- och klimatbesparingspotentialen blir verklighet, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

För att det ska ske behöver aktörerna i byggsektorn ställa om sina affärsmodeller så de inkluderar återbruk. Bättre samverkan behövs också, exempelvis måste beställare av återbruksprojekt ha förståelse för vilka förutsättningar som krävs för dem som faktiskt genomför arbetet. Det är först när återbruksprojekt är lönsamma för alla involverade aktörer som dessa tjänster kan etableras i större skala.

Fokus på icke-förnybara resurser

Den andra rapporten handlar om samverkansarenan Återbruk Väst som har genomfört åtta olika fallstudier i Göteborgsregionen, exempelvis rivningar, ombyggnationer och nybyggnationer.

Utvärderingen visar att man genom att återbruka – i stället för att kasta befintligt material och köpa nytt – kan spara

  • cirka 870 ton avfall
  • utsläpp av 650 ton CO2e växthusgaser (motsvarar 80 svenskars totala årliga utsläpp)
  • 6,6 miljoner kronor

De produkter som inventerats för återbruk visade sig vara i så gott skick att endast en tiondel av dem behövde åtgärdas. En stor del var icke-förnybara resurser, som gat- och marksten, därför gav återbruket stort miljövärde. Av alla produkter hade fasadtegel störst återbrukspotential.

Allt mer positiv attityd till återbruk

Återbruk Väst har genom enkäter funnit att attityden till återbruk generellt är positiv och att klimatbesparing är den största drivkraften. Men också att det finns många hinder och att styrningen av återbruksarbetet behöver förbättras.

– Det är tydligt att det faktiska återbruket inte når upp till sin stora potential. För att omsätta de alltmer positiva attityderna till praktiskt arbete behöver vi bygga upp kunskaperna samt underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte – just det vi arbetar med i Centrum för cirkulärt byggande, kommenterar Carina Loh Lindholm.

Andra viktiga insatser är att skapa praktiska förutsättningar för återbruk och systematisera arbetssätten i projekt och organisationer.

Fortsatt återbruksarbete i Västra Götaland

Återbruk Väst arbetade från våren 2019 till våren 2021 med att utveckla återbruket i Västra Götalandsregionen. Från hösten 2021 drivs det som ett lokalt nätverk inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande. Johanneberg Science Park är värd för nätverkets träffar, som hålls cirka en gång i kvartalet. Läs mer om Återbruk Väst.

Läs rapporterna här

De båda rapporterna är skrivna av medarbetare hos IVL Svenska Miljöinstitutet, som även är verksamma inom Centrum för cirkulärt byggande, i samarbete med Business Region Göteborg och andra lokala aktörer. Här kan ni läsa dem:

Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn – Återbruksrelaterade tjänster för att främja en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen

Potential, effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn – från den lokala samverkansarenan i Göteborgsregionen Återbruk Väst

Nyheter


Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande
Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande

2021-09-27

Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Över 100 personer var med på den första träffen, de flesta utan erfarenhet av cirkulära projekt.

Läs nyhet

Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White
Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White

2021-09-17

Cirkulärt är det enda raka. Det är temat för kampanjen som White Arkitekter, en av CCBuilds samarbetspartner, nu lanserar. "För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Med cirkulär arkitektur vill vi tar vårt ansvar," skriver de.

Läs nyhet

Tre nya parter ansluter till CCBuild
Tre nya parter ansluter till CCBuild

2021-09-16

CCBuilds nätverk växer stadigt vidare. Under bara de senaste veckorna har tre aktörer valt att ansluta som associerade parter: Grundels Fönstersystem, Byggpartner i Dalarna och fastighetskoncernen Framtiden.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 28 september 10:00

Nätverksmöte Återbruk Väst - håll tiden!

Läs mer

tor, 07 oktober 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

ons, 10 november 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer