Kommuner i delningsekonomin

För att skapa en mer resurssnål konsumtionskultur kan man låna, dela eller hyra av varandra i stället för att köpa nytt. Detta kallas delningsekonomi och är ett prioriterat område av Sveriges regering. Delning anses förebygga avfall, dra ner kostnader och minska både produktionens och konsumtionens miljöpåverkan.

Ofta ser man delning som något enbart för privatpersoner, som när det gäller plattformar som Uber eller Airbnb. Men den här studien vill visa på möjligheterna till delning inom kommunala verksamheter och erbjuda verktyg för detta.

Uppmuntra till minskad miljöbelastning

Syftet med projektet är att främja kommuners arbete att dela på resurser och därigenom minska sin miljöbelastning. Det finns stor potential i att inkludera delning i arbetet för att minska avfallet. Projektet ska ge insikt i hur man kan främja delning och därmed förändra konsumtionsmönster inom kommunen.

Förväntade resultat från projektet

  • Öka kunskapen om vilka resurser kommuner delar inom sina verksamheter och med sina medborgare, varför delning sker och vilka hinder som finns.
  • Inspirera fler kommuner att dela resurser genom att synliggöra konkreta initiativ och deras miljöbesparing.
  • Vägleda kommuner i hur de kan dela mer inom sina verksamheter och med sina medborgare både när det gäller yta, mobilitet, saker och resurser.
  • En analys av delning inom kommuner med nuläge, miljöbesparingar och goda exempel. Förslag på hur delande kan främjas inom kommuner, samt en beskrivning av var den största potentialen finns.
  • Utveckla en handbok för hur kommuner kan dela mera inom sina verksamheter, samt mellan sina verksamheter och medborgare.