Fastighetsägaren – en nyckel till ökat återbruk

För att öka återbruket av interiöra byggprodukter behöver alla inblandade aktörer drivas av att arbeta på detta sätt. Men den viktigaste aktören är fastighetsägaren. Det fastslår rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar från IVL Svenska Miljöinstitutet som innehåller många praktiska tips för återbruk.

Fastighetsägaren är en nyckelaktör som kan påverka både sin egen organisation och andra som deltar när lokaler ska byggas om.

Rapporten beskriver tre centrala arbetssätt för fastighetsägaren:

  • Att formulera målen för återbruk
  • Att skapa incitament för återbruk i samband med hyresförhandling och hyresavtal
  • Att skapa incitament för återbruk vid upphandling av arkitekter och entreprenörer

Nya rutiner krävs för ökat återbruk

För att återbruket ska öka behöver dessutom processen vid lokalanpassningar utvecklas. Hur mycket som kan återbrukas bestäms i hög grad redan under projektets början, därför behöver man ha detta arbetssätt i åtanke så tidigt som möjligt.

Tre arbetsmetoder är särskilt viktiga för att lyckas:

  • Att göra en tidig återbruksinventering av den befintliga lokalen
  • Att utforma den framtida lokalen utifrån dess nuvarande förutsättningar
  • Att planera medvetet så att projektets tid och budget klarar av att moment uppstår eller förändras till följd av återbruk

Värdefull praktisk kunskap

– Vi hoppas att vårt arbete ska ge värdefull praktisk kunskap till alla som har inflytande över valen av produkter och material vid lokalanpassning av kontor och som vill bidra till ett ökat återbruk, säger Hanna Gerhardsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som har skrivit rapporten tillsammans med sina kolleger Carina Loh Lindholm och Maria Ahlm.

Den beskriver också tre viktiga faktorer för att återbruket ska kunna öka i framtiden:

  • Att välja produkter med cirkulär design
  • Att utforma lokaler så att de är flexibla över tid
  • Att använda digital produktdokumentation som möjliggör att information finns tillgänglig vid framtida lokalanpassningar

Rapporten är del av forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala, som driver denna webbsida för att skapa ett storskaligt återbruk av interiöra byggprodukter.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.