Delningens potential

Delning – att hyra, dela eller låna saker i stället för att själv äga dem – är ett relativt nytt område där det händer mycket.

Detta projekt ska hitta de faktorer som utmärker konsumentprodukter eller tjänster där det finns stor potential för delning. Det ska undersöka områdena transport, lokaler och verktyg och hitta faktorer som möjliggör delning i större skala.

Arbetet utgår från tidigare studier inom området och kompletterar med ny kunskap om potential och påverkan på den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten.

En översikt av metodik för hållbarhetsbedömning, där även rekyleffekter omfattas, ska presenteras. Projektet ska också presentera positiva effekter av delning, generella faktorer som möjliggör en uppskalning, samt specifika faktorer för de tre områdena.

Förväntade resultat från projektet

  • Nulägesanalys av delning i Sverige, med fokus på transporter, lokaler och verktyg.
  • Fördjupad kunskap om potentialen för delning för de tre områdena.
  • Översiktlig analys av bidrag till avfallsförebyggande och hållbar utveckling för de tre områdena.
  • Lista över faktorer som möjliggör en uppskalning av delning och positiva effekter av delning i samhället
  • Rekommendationer om hur projektets resultat kan komma till nytta på bästa sätt.