Cirkularitetsindex

Detta projekt ska skapa en testbädd för ett mer cirkulärt bostadshus samt ta fram ett mått för en byggnads cirkularitet.

Projektet syftar till att höja kunskapen om och att öka användningen av cirkulära material och metoder i bostadsprojekt. Målsättningen är också att utveckla ett verktyg, Cirkularitetsindex – CIX, för att mäta en byggnads cirkularitet inom  återbruk, återvinning och demonterbarhet. Erfarenheter från projektet ska spridas för att ge nytta till fler aktörer i branschen.

I projektet kommer Riksbyggens Kappellehus, som byggs i Vänersborg, att användas som testbädd. Anpassningar av huset för att öka dess cirkularitet kommer att föreslås i två steg:

  • Genom ett justerat hus med ökad cirkularitet.
  • Genom ett hus med mer omfattande förändringar för maximal cirkularitet.

Projektet fokuserar på byggnadens A-del i detta första steg, men kan senare komma att utökas för att även innefatta andra delar av byggnaden.

Projektet ska dra nytta av erfarenheter från tidigare forskningsprojekt inom området för att undersöka hur cirkulär testbädden kan göras i dag samt hur arbetsmetoden i designskedet kan anpassas för att underlätta användandet av cirkulära material och metoder.

Utifrån erfarenheter från testbädden kommer ett cirkularitetsindex för A-delen att tas fram. Där sammanställs och viktas cirkulära material och metoder i ett verktyg för att underlätta och skapa förutsättningar för ökad cirkularitet i tidigt skede av ett nybyggnadsprojekt.