Cirkulär upphandling

Offentlig upphandling omsätter cirka 700 miljarder kronor per år i Sverige och har därmed stor påverkan på samhällsekonomin. Därför finns det goda möjligheter att via offentlig upphandling stimulera cirkulära materialflöden och styra marknaden som helhet i en mer cirkulär riktning.

För att lyckas behöver beställarna även arbeta med att utveckla organisation, kompetens och bemanning i byggprojektens olika skeden, samt verktyg för digital informationslagring.

Här är några rekommendationer till dig som offentlig upphandlare, inklusive förslag på hur du kan formulera upphandlingskrav för att påskynda en cirkulär byggprocess. Mycket kan göras redan i dag!

Längre ner på sidan får du fler tips: en checklista för att förebygga avfall, juridisk vägledning vid återbruk och en guide för upphandling av plastgolv.

Möjliggör cirkulär projektering och projektledning

 • Utforma interna projekteringsriktlinjer och anvisningar med cirkulära principer
 • Upphandla konsulter med kunskap och erfarenhet inom återbruk
 • Ställ krav på demonteringsplaner vid ny- och ombyggnation

Förändra projektstrukturen

 • Genomför materialinventeringar vid ombyggnads- och rivningsprojekt
 • Ta fram riktlinjer och ställ krav på digital informationslagring i alla projekt
 • Ställ krav på cirkulär avfallshantering

Utveckla upphandlingsprocessen

 • Bryt ut funktioner som separata innovativa funktionsupphandlingar
 • Använd jämförbara krav vid en funktionsupphandling
 • Ställ krav på materialhanteringsplan, och använd som tilldelningskriterium där det är möjligt
 • Ställ inte krav på specifika tekniska lösningar vid funktionsupphandling, involvera i stället byggaktörer i en tidig dialog
 • Säkerställ uppföljning av krav genom exempelvis vite och bonussystem

Skapa nya krav och förväntningar

 • Utgå från livscykelanalyser för funktionella enheter vid val av system och produkter, och ställ krav på livscykelanalyser

Använd nya roller och funktioner i byggprocessen

 • Använd återbrukskonsult vid nybyggnad, ombyggnad och rivning
 • Ställ krav på samarbete mellan byggentreprenör och återbruksaktörer

Läs mer om hur du kan arbeta med cirkulär upphandling i guiden Dags att bygga och riva cirkulärt!
Den har tagits fram inom projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen och ger exempel på vad som kan göras och vilka krav som kan ställas redan i dag.
Rapporter från projektet hittar du via webbsidan www.goteborg.se/cirkularagoteborg.

Fler tips för offentlig verksamhet

Göteborgs Stad har tagit fram checklistor och vägledningar med praktiska tips som ska underlätta för stadens bolag och förvaltningar att minska sitt avfall. Tipsen kan självklart användas av både offentliga och privata verksamheter.

IVL har, på uppdrag av Naturvårdsverket, tagit fram en guide för upphandlare som vill ställa krav på att spill från plastgolv ska samlas in och återvinnas: