Brett västsvenskt samarbete ska öka återbruket i byggsektorn

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Arbetet har just dragit igång. Nu väntar flera intressanta fallstudier med rivning och ombyggnad i Västsverige där även effekterna för klimatet ska beräknas.

Fallstudierna i Återbruk Väst ställer mycket konkreta frågor kring hur återbruk ska kunna ske:

  • En utställningshall ska transformeras genom att delvis rivas, byggas om och byggas till. Går det att hela tiden ha cirkularitet och klimatneutralitet i fokus?
  • En fastighet från 80-talet ska byggas om. Är det någon som vill ha sådant byggmaterial?
  • Några gamla byggnader ska rivas och materialet inventeras. Vad går att återbruka?
  • Går det att hitta återbrukade produkter till ett nybygge som ska vara helt fossilfritt?
  • Hur ska använt byggmaterial lagras i väntan på att komma till nytta på andra håll?

– I dagsläget tas inte återbrukbara produkter till vara. Vi vill hitta lösningar tillsammans för att möjliggöra återbruk. Fallstudierna är en stark grund i projektet, säger Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet som är koordinator för Återbruk Väst.

Undersöker klimatpåverkan i varje fallstudie

Genom projektet skapas mer cirkulärt byggande där resurser används mer effektivt, samtidigt som både avfallet och klimatbelastningen minskar. Varje fallstudie ska följas av en klimatberäkning som visar vilken effekt arbetet har på utsläppen av växthusgaser.

Återbruk Väst ska identifiera vilka flaskhalsarna är, bland annat genom en enkät med frågor om attityder till återbruk av byggprodukter. Andra mål är att skapa ett regionalt nätverk som stöder detta arbetssätt och att sprida kunskapen så att återbrukat ökar.

Parterna i projektet ska också testa de digitala stödverktyg som Centrum för cirkulärt byggande erbjuder: inventeringsverktyg, produktplattform och marknadsplats med kvalitetskriterier.

En modell att följa på andra håll i landet

Eftersom detta är det första projektet i sitt slag i Sverige förväntas det kunna bli en modell för liknande samverkansnoder i andra regioner.

– Vi möter en massa praktiska frågor. Det kommer verkligen att bli en läroprocess för våra egna organisationer, var en av kommentarerna vid starten av arbetet.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder Återbruk Väst tillsammans med Chalmersfastigheter och Business Region Göteborg. Övriga parter är Göteborgs stad (lokalförvaltningen och fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna Tengbom och White samt Johanneberg Science Park.

Projektet pågår från mars 2019 till maj 2021.