BAMB – Byggnader som materialbanker

BAMB, Buildings As Material Banks (Byggnader som materialbanker), är ett forsknings- och innovationsprojekt inom EU Horizon 2020 med 15 partners från sju länder, där Ronneby kommun och SundaHus deltar från Sverige.

Projektets mål är att minska byggavfall och användandet av jungfruligt material i byggbranschen och att ta fram verktyg och metoder för att underlätta för byggbranschen att bli cirkulär.

Projektet har tagit fram dessa verktyg

Materialpass
Det innehåller en utförlig beskrivning av produkten, materialets innehåll, vad som har hänt med byggnaden medan materialet har varit ”fast” i den, hur materialet kan återvinnas vid transformering eller demontering samt hur materialet kan återvinnas, återbrukas eller slängas.

Reversibel byggnadsdesign
För att minska materialåtgång och användning av jungfruligt material behöver byggnader från början designas för demontering så att alla delar går lätt att demontera när byggnaden ska omformas eller plockas ned. Projektet har utvecklat ett speciellt designprotokoll som beskrivs i den förenklade rapporten Reversible Building design guidelines.

Cirkulär byggnadsbedömning
BAMB har utvecklat ett cirkulärt byggnadsbedömningsverktyg kallat CBA (Circular Building Assessment). Metodiken har utvecklats till en digital plattforms/verktygsprototyp som kan kvantifiera och jämföra designmetoder, med inriktning på skillnaden mellan ”business as usual” och cirkulära byggnadsscenarier. Dessa scenarier inkluderar återanvändning från tidigare byggda miljöer, utformning för framtida återanvändning via reversibel byggnadskonstruktion och möjligheten att transformera byggnaden, fokuserande på miljömässiga och ekonomiska nettovinster.

Här är en film som beskriver materialpasset:

Sex pilotprojekt har visat att den cirkulära byggbranschen är en realitet

Verktygen och metoderna har testats i sex olika pilotprojekt, som har visat att en cirkulär byggbransch är en realitet och att verktygen och metoderna är på plats och kan användas i verkliga fall.

  • Build Reversible In Conception (B.R.I.C.)
  • Green Transformable Building Lab (GTBL)
  • New Office Building
  • Circular Retrofit Lab
  • Reversible Experience Modules (REMs)
  • Green Design Centre

Tack vare materialåtervinning och transformationer överträffar pilotprojekten det uppsatta målet om att minska användandet av jungfruligt material, från 10-20 procent till i vissa fall upp till 78 procent.

En rapport om pilotprojekten finns  här.