Kom med på hackathon om återbruk

Nu har du chansen att bidra till att öka återbruket i byggbranschen. För att hitta kreativa lösningar och komma igång med återbruksprojekt bjuder Cirkulära Kronoberg och Kalmar län med samarbetspartners in till Re:Bygg hackathon, som hålls digitalt 8-10 februari 2021.

Ett hackathon är en kreativ och innovativ tävling där personer med olika bakgrund och kompetenser möts för att hitta nya konkreta lösningar på definierade utmaningar. Målen är till exempel att lösa logistiken för återbruk av byggmaterial och element, fönster och dörrar eller ta fram nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi i byggbranschen.

Läs mer om Re:Bygg hackathon och anmäl dig via denna länk.
Sista anmälningsdag är 17 januari 2021.

Välkommen på återbrukskonferens

Projektet Återbruk Väst har genomfört flera fallstudier med återbruk inom byggområdet i Västsverige. Den 4 februari 2021 sprider de sina resultat och kunskaper på en digital återbrukskonferens och berättar hur de arbetar framåt för att minska byggsvinnet.

Återbruk Väst arbetar med återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser. Projektet är en del av Centrum för cirkulärt byggande och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg.

Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen är titeln på återbrukskonferensen den 4 februari. Den arrangeras av Återbruk Väst genom IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg i samarbete med projektets parter.

Här är några av punkterna på programmet:

 • Erfarenheter från projekt med återbruksfokus – aktörer berättar.
 • Att implementera cirkulära materialflöden och återbruk, både i projekt och inom organisationer – aktörer berättar.
 • Klimatnyttan med återbruk – IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om den utvärdering som gjorts inom Återbruk Västs olika fallstudier.
 • Presentation av några lokala tjänsteleverantörer som erbjuder cirkulära tjänster eller produkter.

Läs mer om återbrukskonferensen och anmäl dig här.
Läs mer om Återbruk Väst här.

Lager för återbrukade byggprodukter på gång i Mölndal

En svårighet med att återbruka byggprodukter är att de måste förvaras någonstans innan de kan hamna i sin nya byggnad. Parterna i Centrum för cirkulärt byggande har snart en lösning i sikte – åtminstone de som finns i trakten av Göteborg och Mölndal.

Mölndals stad, en av parterna i Centrum för cirkulärt byggande, väntar just nu på bygglov för att få sätta upp ett 600 kvadratmeter stort tält på Kikås avfallsanläggning.

– Det ska bli ett tempererat lager som kan användas av våra samarbetspartner, säger Pierre Bolvede, chef för återvinning och avfall i Mölndal.

Gratis första halvåret

Planen är att lagret ska börja användas i slutet av februari 2021. I varmtältet ska man kunna mellanlagra känsliga demonterade byggprodukter i väntan på nästa användning. Det finns även utrymme utomhus för det som klarar att förvaras där.

Det är enbart parter i CCBuild som får använda lagret och de måste skriva avtal med Mölndals stad. Första halvåret är det gratis, men från sommaren 2021 får man betala hyra.

Kretsloppspark för både proffs och allmänhet

Mölndals stad gör även mer publika insatser för återbruk när Kikås byggs om till kretsloppspark. Planen är att allmänheten ska kunna lämna varor där för återanvändning eller upcycling från årsskiftet 2021/2022. De återbrukade bygg- och trädgårdsprodukter som kommer in ska staden sälja i en egen handel, övrigt lämnar de vidare till andra aktörer.

Andreas Svendsen, miljöstrateg i Mölndals stad, håller i det praktiska arbetet kring lagret.

– Vi vill att Kikås ska bli ett centrum för återbruk och kretslopp, så vi kan gå ännu mer från förbränning till återanvändning, säger han.

Kontakta Andreas Svendsen om ni vill veta mer om lagret.

Enklare att beräkna hur återbrukat byggmaterial påverkar klimatet

Intresset ökar för att återbruka byggprodukter och material. Det ger byggsektorn stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan, men det finns en osäkerhet i branschen om hur man beräknar den. Nu finns en handledning som underlättar den saken.

Handledningen har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Ettelva Arkitekter och konsultfirman Bengt Dahlgren.

– Vi vill lyfta fram klimatvinsterna med återbrukade byggprodukter och samtidigt göra det enklare för branschen att förstå hur de kan räkna, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL.

Handledningen är utformad i linje med den europeiska standarden för värdering av byggnaders miljöprestanda och kompatibel med Boverkets förslag på krav på klimatdeklarationer, som väntas införas 2022.

Visar klimateffekter på både projekt- och samhällsnivå

Siffror på återbrukets klimateffekter är också ett värdefullt underlag för beslutsfattande och rapportering av branschens återbruksarbete. Två vanliga sätt att titta på återbrukets klimateffekter är:

 • Rapportering av klimateffekter i specifika projekt eller organisationer, exempelvis vid klimatdeklarationer för byggnader eller hållbarhetsrapportering på företagsnivå.
 • Utvärdering av samhällseffekterna av att gå från linjära flöden till återbruk, vilket då visar vilken klimatbesparingspotential det finns i att återbruka produkter.

Är det alltid bättre att använda återbrukat byggmaterial?
– Ur ett materialresursperspektiv: ja. Ur ett klimatperspektiv: nästan alltid ja, med några få undantag. Återbruk ersätter nytillverkning och minskar därmed klimatutsläppen som är kopplade till såväl resursutvinning som tillverkning och avfallshantering. Det kan uppstå nya utsläpp i samband med återbruk, men i regel inte i närheten av den nivå som utsläppen vid nytillverkning, säger Johanna Andersson.

Ladda ner handledningen här PDF

Mer information: Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Erfarenheter från CCBuild får internationell spridning

Erfarenheter från Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst har fått spridning via den internationella konferensen Beyond 2020, som handlar om hållbarhet i den byggda miljön.

I början av november presenterade Johanna Andersson från IVL Svenska Miljöinstitutet artikeln Transitioning the Swedish building sector towards reuse and circularity på konferensen Beyond 2020.

Artikeln är skriven av flera personer som arbetar inom Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst. Utifrån erfarenheter från de båda projekten presenterar den ett antal arbetssätt som skulle kunna möjliggöra ett ökat återbruk och de hinder som finns för det i den svenska bygg- och fastighetssektorn.

Beyond 2020 är en del av konferensserien World Sustainable Built Environment (WSBE), världens största konferens om hållbarhet i den byggda miljön, som äger rum vart tredje år. Beyond 2020 var planerad att äga rum i Göteborg i juni 2020 men fick på grund av coronapandemin hållas online i november. Konferensens uppdrag är att länka den globala byggsektorn till FN:s hållbara utvecklingsmål och att definiera dess roll för att uppnå målen.

Hela artikeln går att läsa via länken i titeln ovan.

Återbruk i praktiken när Handelshögskolan i Göteborg bygger om

När Handelshögskolan i Göteborg byggs om har bland annat marmorgolv och kalkstensfasad bevarats för att kunna återanvändas, tack vare ett pilotprojekt inom Återbruk Väst.

Projektet har genomförts under fastighetsägaren Akademiska hus arbete med en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den ska också fungera som uppgång från en av stationerna för järnvägsprojektet Västlänken. Syftet med projektet var att införa nya arbetssätt för återbruk i projekterings- och byggprocessen.

Vid demonteringen av den gamla byggnaden har fokus varit på att bevara ändliga resurser och oersättliga material, som sten, för att kunna använda dem i nya byggprojekt. Till exempel kommer marmorgolvet att användas till en gångbro i den nya byggnaden. Även unika armaturer, klockor i mässing, arkitektoniska taklampor och pentrykök med mera har sparats i väntan på en ny plats i andra byggnader som ägs av Akademiska Hus.

Pilotprojektet är en fallstudie inom Återbruk Väst, som ingår i Centrum för cirkulärt byggande.

Läs mer om projektet i denna artikel från Akademiska hus.

Webbinarium om sekundära material i byggkonstruktioner

Innovationsprogrammet Re:Source fokuserar på att utveckla cirkulära och resurseffektiva materialflöden. De ordnade nyligen ett webbinarium om användning av sekundära material i byggkonstruktioner. Nu finns möjlighet att se det i efterhand.

 • Linus Brander, Rise och Martijn van Praagh, Afry, presenterar resultat från projektet Ökad användning av sekundära råmaterial i konstruktioner.
 • Carl Zide, Massbalans, ordförande i expertgruppen Cirkulär anläggningsindustri som arbetar på uppdrag av Delegationen för cirkulär ekonomi, ger en lägesrapport.
 • Åsa Lindgren, Trafikverket, ger en överblick över användning, hinder och behov av sekundära material i Trafikverkets projekt.
 • Ulla Janson, Skanska, berättar om projektet hon leder där målet är att bygga ett äldreboende av så mycket återanvänt material som möjligt.
 • Jacob Steen, Brukspecialisten, berättar om företagets affärsidé och hinder och möjligheter på vägen mot en större andel sekundära material i byggnader och konstruktioner.

Här kan du se filmen från webbinariet.

Digital utveckling och praktiskt arbete i fokus

Den tredje fasen av projektet Centrum för cirkulärt byggande, finansierat av Vinnova, drog igång i september. Mycket av arbetet är redan i gång – allt från praktiska projekt hos parterna till en stor satsning på den digitala plattformen.

De drygt trettio parterna inom Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har samlats till två digitala träffar under hösten och delat förhoppningar och planer.

– Det var fantastiskt att ta del av entusiasmen och förväntningarna hos alla som är engagerade i projektet, säger Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för CCBuild.

Ombyggnadsprojekt med återbruk

En av projektparterna är fastighetsägaren Midroc Properties, som ska genomföra flera ombyggnadsprojekt där de vill jobba med återbruk.

– Vi vill lära oss hur vi ska få tag på och bygga med återanvänt tegel, betong och liknande, vi begriper inte hur det ska gå till i dag. Vi ser fram emot att det kommer att finnas stora digitala möjligheter att både kunna köpa och sälja återbrukat byggmaterial, säger Rikard Sjöqvist som är energi-, miljö- och teknikchef vid Midroc Properties.

Byggnader är materialbanker

Just de digitala möjligheterna ska bli ännu bättre genom det intensiva arbete som nu pågår.

– Vi vill synliggöra resurser som finns inbyggda i fastigheter och underlätta att de tas tillvara och används vid en planerad rivning eller ombyggnation. Vi ser dagens byggnader som materialbanker eller framtidens leverantörer av byggmaterial, säger Carina Loh Lindholm.

Uppdatering av alla digitala verktyg

För att möta behoven att digitalisera och kvalitetsbedöma befintliga resurser har CCBuild utvecklat flera integrerade digitala applikationer, som nu alla uppdateras väsentligt:

 • Produktbanken är databasen där man lägger in sina produkter och får besked om vilka besparingar man kan göra genom återbruk – i kronor, avfallsmängder och när det gäller klimatpåverkan. Den kompletteras nu med fler produktkategorier och får helt nytt webbaserat användargränssnitt.
 • Marknadsplatsen där man kan sälja och köpa byggprodukter, antingen externt eller internt inom sin organisation, får ny design.
 • Appen för att inventera och märka produkter kommer i ny version som stöds av både Apple och Android.
 • Webbsidan ccbuild.se får ny utformning och kommer att ytterligare stärka informationsutbyte och samverkan mellan aktörer.

Fallstudier, guider och nätverksträffar

Mycket mer planeras under de två år som projektet rullar:

 • Flera fallstudier ska genomföras av olika parter. Exempelvis arbetar Kaminsky arkitekter med återbruk vid ombyggnaden av Bromma sjukhus och P-Malmö planerar att använda en återbrukad fasad på ett parkeringshus i ett demonstrationsprojekt.
 • Guider tas fram inom olika områden. Ett exempel är att projektparten Bengt Dahlgrens gör en guide om återbruk av installationsprodukter.
 • CCBuild inför nätverksträffar som en ny samverkansform (läs mer i denna artikel).

CCBuild välkomnar fler att vara med i nätverket. Är ni intresserade, kontakta Carina Loh Lindholm.

CCBuild skapar nätverksträffar för att sprida kunskap och idéer

Nätverksträffar är en ny samverkansform inom Centrum för cirkulärt byggande, då intresserade deltagare samlas runt ett tema. Det blir rivstart under november med två webbinarier. Parter inom projektet är välkomna att arrangera egna träffar och sprida via CCBuilds nätverk.

– Samverkan är en viktig del av CCBuild. Därför lägger vi stor vikt vid möten mellan projektparter, men också med externa aktörer, säger Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder arbetspaketet Nationell och lokal samverkan inom Centrum för cirkulärt byggande.

En del nätverksträffar är interna inom projektet, men flera vänder sig till en större krets. Målgruppen påverkas främst av vilket tema som är aktuellt.

Två nätverksträffar i november

Följande digitala nätverksträffar, öppna för alla intresserade, är planerade den närmaste tiden:

2 november kl 10.30-11.30: Tips om hur du finansierar projekt inom cirkulärt byggande
Johan Felix är innovationsledare för Re:Source, ett innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden.Han berättar hur de som har idéer om cirkulär användning av produkter kan söka finansiering från dem. Träffen arrangeras av CCBuild. Anmälan senast 30 oktober till Johanna Andersson.

19 november kl 10-12: Att etablera en lokal återbruksmarknad
Syftet med träffen är att sprida erfarenheter och insikter om hur det är att skapa en andrahandsmarknad för byggmaterial på lokal nivå. Den riktar sig både till dem som ligger i startgroparna och de som har etablerat en marknad och vill få förslag på hur den kan utvecklas. Lokala initiativ som har kommit en bit på vägen berättar hur de gjort. Deltagarna får också arbeta med frågor som finansieringsmodeller och nyckelaktörer. Träffen arrangeras av Uppsala klimatprotokoll och CCBuild. Anmälan senast 16 november via denna länk.

Egna initiativ är välkomna

CCBuild ser gärna att aktörer inom nätverket arrangerar nätverksträffar med varierande teman eller riktade till olika målgrupper. De kan handla om arkitekter som vill prata om cirkulära byggprojekt, demonterare som vill dela praktiska tips för att rädda byggmaterial eller fastighetsägare som vill lära sig mer om cirkulära möjligheter för deras byggnader.

Vill ni ordna en nätverksträff inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande?
Kontakta Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Byggmaterialet – en dold del av branschens klimatpåverkan

Byggbranschen står för 20 procent av samhällets klimatpåverkan. Därför arbetar många aktörer för att förbättra husens energiprestanda. Men det finns en annan, mer dold klimatpåverkan: byggmaterialet.

Göteborg Energi arrangerade ett webbinarium i oktober med rubriken Mindre avfall och klimatpåverkan – Hur gör vi nu? Där deltog Maria Ahlm, expert på hållbart byggande och avfall på IVL Svenska Miljöinstitutet, som också arbetar inom Centrum för cirkulärt byggande.

– Tack vare att branschen har jobbat med energiprestanda för byggnaderna, utgör energianvändningen en allt mindre del av klimatpåverkan. I stället står byggmaterialet för 50 procent av den totala klimatpåverkan, säger Maria Ahlm.

Om man ser bygg- och rivningsavfall som som ett material som kan återbrukas kan klimatpåverkan minska ytterligare genom att nya produkter inte behöver tillverkas, påpekar hon.

Här kan du läsa en artikel utifrån Maria Ahlms föredrag.
Här kan du se webbinariet (Maria Ahlms föredrag börjar efter 21 minuter).