Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Utvärdering och arbetsguide baserat på erfarenheter från IVL:s lokalanpassningar

Vid renovering eller byte av kontor är det vanligt att möbler och fasta interiöra byggprodukter rivs och går till avfallshantering utan värdering av vilket skick de har. En lokalanpassningsprocess som möjliggör återbruk av interiöra produkter kan bidra till ett mer resurseffektivt byggande med minskade avfallsmängder, minskade kostnader, minskad klimatbelastning och bättre hushållning av naturresurser.

Den här studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter, samt att utveckla en arbetsguide som underlättar ökat återbruk av dessa produkter i samband med lokalanpassningar. Studien har genomförts i samband med lokalanpassning av IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Stockholm och Göteborg, som har använts som fallstudier för utvärdering av arbetssätt för ökat återbruk, liksom för minskade avfallsmängder, klimatbesparingar och kostnadseffekter av återbruk i lokalanpassningar.

Utvärderingen av återbruket på IVL:s kontor visar att återbruket av möbler och fasta interiöra byggprodukter medfört:

  • Minskade avfallsmängder på mellan 12 och 18 ton avfall per kontor.
  • Minskade växthusgasutsläpp på mellan 41 och 53 ton koldioxid per kontor.
  • Minskade projektkostnader på mellan 1,4 och 1,9 miljoner kronor per kontor.

Återbruk kan ge stora besparingar

Det saknas i dagsläget kunskap kring återbrukets effekter på projektkostnader som helhet, och det finns därmed en oro att de kostnader som uppstår på grund av ökat arbete i samband med återbruk ska äta upp de kostnadsbesparingar som görs vid återbruk av produkter. Studiens utvärdering visar dock att så inte är fallet – besparingarna i form av minskade inköpskostnader väger enkelt upp de ökade arbetskostnaderna.

Det behövs en utökad marknad för begagnade fasta interiörer

En intressant iakttagelse från utvärderingen av fallstudierna är de skilda förutsättningarna för återbruk av möbler och fasta interiöra byggprodukter.

Medan en stor del av möblerna har köpts in begagnat, har allt återbruk av fasta interiörer gällt befintliga produkter som redan fanns inom kontoret. En stor anledning till detta tros vara den i dagsläget begränsade marknaden för begagnade fasta interiöra byggprodukter, samt att processen för återbruk av fasta interiörer är relativt omfattande och kräver förnyade arbetssätt för en stor del aktörer. Detta medför att möjligheterna till återbruk av fasta interiörer i dag är starkt beroende av vilka produkter som redan finns i lokalen.

Projektet har tagit fram arbetsguider för återbruk som går att ladda ner här.